yā! hajime masho u sa reru o tomodachi ya shiriai ni naru?